Artikelen

Aanpassing giftenregeling voorgesteld

Publicatiedatum: 29 juli 2022

Op 19 juli 2022 heeft het ministerie van Financiën de Fiscale Verzamelwet 2024 ter internetconsultatie voorgelegd. Hierin zijn technische en inhoudelijke fiscale wetswijzigingen opgenomen die op 1 januari 2024 in werking zouden moeten treden. Een internetconsultatie houdt in dat burgers, bedrijven en instellingen online worden geïnformeerd over de voorgenomen fiscale wetsvoorstellen en hierover suggesties kunnen doen. In dit artikel bespreken we een drietal fiscale maatregelen die voor u relevant kunnen zijn.

Aanpassen giftenaftrek en anbi-regelgeving

Voorgesteld wordt de giftenaftrek aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) per 1 januari 2024 te versoepelen voor periodieke giften, en de regels aan te scherpen voor giften in natura.

Periodieke giften zijn onbeperkt aftrekbaar van het inkomen, waar voor gewone giften de aftrek wordt beperkt door een drempel en een plafond. Binnen de huidige wetgeving moet voor een periodieke gift, die voor minimaal 5 jaar wordt aangegaan, wel aan het onzekerheidsvereiste worden voldaan. Dat houdt in dat er gedurende de looptijd van de gift sprake moet zijn van een sterftekans van de schenker van ten minste 1%. Dit vereiste levert in de praktijk nog wel eens discussie op als de periodieke schenking afhankelijk is gesteld van twee levens, omdat de kans dat twee personen beiden binnen 5 jaar komen te overlijden nu eenmaal kleiner is dan wanneer dat één persoon gebeurt. Dit terwijl de goededoelensector nu juist meer is gebaat bij een grotere kans dat de schenking gedurende de gehele periode doorgang vindt doordat de schenker(s) deze overleven.  Om deze reden wordt nu voorgesteld om periodieke giften te definiëren als aan ANBI’s of verenigingen gedane giften in de vorm van vaste of gelijkmatige termijnen gedurende vijf of meer jaren die eindigen uiterlijk bij overlijden. Het onzekerheidsvereiste komt hiermee te vervallen.

De tweede wijziging ziet op giften in natura, bijvoorbeeld als u een schilderij schenkt aan een museum. Een gift in natura komt uitsluitend voor aftrek in aanmerking komen indien deze aannemelijk kan worden gemaakt met schriftelijke bescheiden. In de huidige wetgeving is bepaald dat voor de giftenaftrek in natura aangesloten moet worden bij de waarde in het economisch verkeer. Dit leidt regelmatig tot fouten of discussie met de Belastingdienst. Om deze reden werd al in 2019 het voorstel gedaan om giften in natura met een waarde van meer dan EUR 2.500 slechts in aftrek toe te staan indien er een objectieve waardebepaling heeft plaatsgevonden. In de Fiscale Verzamelwet 2024 is deze ondergrens verhoogd naar EUR 10.000, zodat er een betere balans bestaat tussen de kosten en baten van het laten opstellen van een onafhankelijk taxatierapport.

Technische wijziging regels voor anbi’s in derde landen

Deze wijziging heeft ook betrekking op ANBI’s. Met een technische wijziging moet worden mogelijk gemaakt dat de voorwaarden die gelden voor een ANBI in Nederland, in een andere EU-lidstaat of in een bij ministeriële regeling aangewezen staat, voortaan ook gelden voor ANBI’s die in derde landen gevestigd zijn. Hierdoor zal een gift vanuit Nederland eerder voor aftrek in aanmerking te komen, bijvoorbeeld als u vanuit Nederland schenkt aan een museum in zo’n derde land, of aan een plaatselijke humanitaire hulporganisatie die geen vestiging in Nederland heeft.

Aparte bankvergunning groen beleggen

De wetgever erkent het maatschappelijk nut van duurzaam beleggen in groenfondsen en stimuleert dit door er voor particulieren belastingvoordeel aan te koppelen, bestaande uit een box 3-vrijstelling en een heffingskorting. Uit de beleidsevaluatie ter zake van de huidige regelgeving rondom groenfondsen is gebleken dat de administratieve lasten hiervan als hoog worden ervaren. Een vereiste om als groenfonds te opereren is namelijk dat er sprake moet zijn van een zelfstandige bank met een eigen bankvergunning. Met de voorgestelde wijziging zal dit niet langer verplicht zijn en wordt het voor hoofdbanken mogelijk om de activiteiten van een groenfonds binnen een apart onderdeel van de eigen organisatie te verrichten. Hiermee vervallen ook de bijbehorende formele vereisten op het gebied van governance, rapportageverplichtingen en andersoortige verplichtingen.

Stel uw vraag aan een specialist

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.

mr. Denny Vermeer

Directeur

Denny Vermeer is in 2009 afgestudeerd in ondernemingsrecht en in 2011 in fiscaal recht, beide aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Denny is zijn carrière in 2008 begonnen bij Zantboer & Partners en is inmiddels samen met Roderik de Beukelaer als directeur eindverantwoordelijk voor de praktijk. Denny adviseert familiebedrijven en hun aandeelhouders over een breed scala aan fiscale onderwerpen en heeft een focus op structureren. Denny is ambitieus en daadkrachtig en sterk gericht op de ontwikkeling van teamleden en het kantoor.

Contactformulier

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *