{"image" : "https://zantboer.nl/workspace/images/18_rev_01-1434979153.jpg", "title" : "", "thumb" : "", "url" : "" }

Nieuws en documentatie

 • Vacature: (Aankomend) belastingadviseur manager Rotterdam/Breda

  woensdag 06/05/2020 om 16:58 uur

  Plaats: Rotterdam/Breda
  Uren per week: 32-40
  Opleiding: Wo fiscale economie of wo fiscaal recht en notarieel recht (of aantoonbare werkervaring als estate planner)

  Wil jij ontwikkelen als specialist in fiscale advisering van dga’s en particulieren met het zwaartepunt op vermogens van € 25 miljoen of meer? En heb je de ambitie om een leidinggevende rol te bekleden binnen een gedreven en gespecialiseerd team met een open cultuur? Solliciteer dan als belastingadviseur manager bij Zantboer & Partners in Rotterdam of Breda!

  Lees meer


 • Testament op afstand opstellen of wijzigen

  vrijdag 10/04/2020 om 14:58 uur

  Door de coronacrisis wensen meer mensen een testament op te stellen, of hun huidige testament te wijzigen. Het aantal mensen dat niet naar de notaris kan, wil of mag, is echter ook heel groot. Daarnaast kunnen notarissen moeilijker bij mensen op bezoek. De Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) en de Vereniging van Erfrechtadvocaten (VEAN) hebben daarom een verzoek ingediend om wettelijk vast te leggen dat testamenten op afstand kunnen worden ondertekend.

  Lees meer


 • Advocaatkosten voor alimentatie aftrekbaar?

  vrijdag 07/02/2020 om 13:11 uur

  Bij een echtscheiding ontstaat er soms strijd om de alimentatie. In dat geval wordt geregeld een advocaat of mediator ingeschakeld. Maar kunt u deze kosten ook aftrekken van uw inkomstenbelasting? Hier sprak de rechtbank zich onlangs over uit. Wij zetten het voor u uiteen wanneer de advocaatkosten wel of niet aftrekbaar zijn.

  Lees meer


 • Implementatie wetsvoorstel UBO-register vertraagd in de Eerste Kamer

  vrijdag 10/01/2020 om 14:49 uur

  De behandeling van het wetsvoorstel voor invoering van het UBO-register heeft vertraging opgelopen in de Eerste Kamer. Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Financiën vindt plaats op 28 januari 2020. Op basis van de gewijzigde vierde Europese anti-witwasrichtlijn, die het invoeren van het UBO-register verplicht, zou het register uiterlijk op 10 januari 2020 geïmplementeerd moeten zijn. Door de vertraging in de Eerste Kamer is deze datum niet gehaald. Het is vooralsnog onbekend op welke datum de stemming in de Eerste Kamer over het UBO-register zal plaatsvinden. Ook is het onduidelijk of het register met terugwerkende kracht wordt ingevoerd.

  Lees meer


 • Prinsjesdagspecial 2019

  donderdag 19/09/2019 om 15:55 uur

  Tijdens Prinsjesdag 2019 heeft het kabinet het Belastingplan 2020 bij de Tweede Kamer ingediend. Hoewel de wetsvoorstellen nog niet definitief zijn, brengen wij u graag op de hoogte van wat de wijzigingen voor u kunnen betekenen. Dit hebben wij samengevat in een uitgebreid kennisdocument.

  Naar de download


 • Wetsvoorstel rekening-courantmaatregel dga: wat betekent dit?

  vrijdag 08/03/2019 om 15:21 uur

  Op 4 maart 2019 is het in het Belastingplan 2019 aangekondigde conceptwetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ ter consultatie aangeboden. Het wetsvoorstel voorziet kort gezegd in een extra heffing van inkomstenbelasting, wanneer een dga voor meer dan € 500.000 schulden heeft aan zijn eigen vennootschap. Het kabinet wil door middel van deze maatregel het ‘excessief’ lenen bij een eigen vennootschap ontmoedigen. De voorziene inwerkingtreding van dit wetsvoorstel is 1 januari 2022. In dit artikel bespreken we kort dit conceptwetsvoorstel.

  Lees meer


 • Duur partneralimentatie mogelijk naar beneden bijgesteld

  woensdag 06/03/2019 om 9:34 uur

  Per 1 januari 2020 wordt de termijn voor het betalen van partneralimentatie naar beneden bijgesteld. Het voorstel, dat inmiddels door de Tweede Kamer is goedgekeurd, gaat uit van de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van in beginsel 5 jaar. Deze wijziging geldt alleen voor nieuwe echtscheidingsprocedures vanaf 2020. In dit artikel zetten we de wijzigingen uiteen.

  Lees meer


 • Aanmerkelijk belang en overlijden

  donderdag 21/02/2019 om 13:15 uur

  Het overlijden van een dga kan, naast de heffing van erfbelasting, ook leiden tot de heffing van inkomstenbelasting. Voor de aanmerkelijkbelangheffing wordt het overlijden van een dga namelijk gezien als een fictieve vervreemding van de desbetreffende aandelen. Tot en met 31 december 2009 leidde dit meestal niet daadwerkelijk tot heffing; de belastingclaim kon eenvoudig worden doorgeschoven naar de erfgenamen, met enige beperkingen ten aanzien van buiten Nederland woonachtige verkrijgers. Met ingang van 1 januari 2010 is deze doorschuifregeling echter aangepast en is ze beperkt tot ondernemingsvermogen in de vennootschap.

  Lees meer


 • Tien jaar overlegscheiding in Nederland

  woensdag 06/02/2019 om 14:27 uur

  De methode van overlegscheiding is 10 jaar geleden in Nederland geïntroduceerd. De ervaringen met de methode zijn overwegend positief. Toch is er nog scepsis. Wanneer is de overlegscheiding de juiste methode en wat zijn de uitdagingen voor professionals die met de methode werken? Zeker gezien de maatschappelijke trend om echtscheidingen zoveel mogelijk in goed overleg en buiten de rechter om te regelen en de belangen van kinderen te waarborgen zou de methode vaker kunnen worden toegepast.

  Lees meer


 • Wetsvoorstel transparantie maatschappelijke organisaties: grote giften worden openbaar!

  vrijdag 25/01/2019 om 8:51 uur

  De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 21 december 2018 het conceptwetvoorstel “Transparantie maatschappelijke organisaties” online ter consultatie aangeboden . Maatschappelijke organisaties worden op basis van dit voorstel verplicht om ontvangen donaties van meer dan € 15.000 per jaar openbaar te maken in een donatie overzicht. Met dit conceptvoorstel wil de Minister voorkomen dat buitenlandse geldschieters invloed kunnen uitoefenen op maatschappelijke organisaties in Nederland. Daarnaast is voorgesteld dat stichtingen, die niet onder het jaarrekeningenrecht vallen, hun balans en staat van baten en lasten openbaar maken. Dit om misbruik van financieel-economische aard tegen te gaan.

  Lees meer


 • Toch beperkt overgangsrecht voor bestaande 30%-regeling

  maandag 22/10/2018 om 14:55 uur

  Hoewel in het Belastingplan 2019 is opgenomen dat de looptijd van de 30%-regeling voor alle expats zonder overgangsrecht per 1 januari 2019 wordt verkort van 8 jaar naar 5 jaar, is wederom een wijziging voorgesteld in de 30%-regeling. Nu de dividendbelasting toch niet wordt afgeschaft, wil het kabinet het vrijgekomen budget ten goede laten komen aan het bedrijfsleven. Een van de maatregelen is het treffen van overgangsrecht voor de verkorting van de looptijd van de 30%-regeling.

  Lees meer


 • Dividendbelasting blijft, bedrag naar beter vestigingsklimaat voor ondernemers

  maandag 22/10/2018 om 14:49 uur

  De afschaffing van de dividendbelasting gaat definitief niet door. In plaats hiervan worden er tal van andere maatregelen getroffen om het vestigingsklimaat voor ondernemers te verbeteren. Denk daarbij aan het verder verlagen van de vennootschapsbelasting, verlaging van werkgeverslasten op arbeid en een verzachting van de eerder aangekondigde rekening-courantmaatregel voor directeur-grootaandeelhouders.

  Lees meer


 • Prinsjesdagspecial 2018

  woensdag 19/09/2018 om 17:14 uur

  Tijdens Prinsjesdag 2018 heeft het kabinet het Belastingplan 2019 bij de Tweede Kamer ingediend. Hoewel de wetsvoorstellen nog niet definitief zijn, brengen wij u graag op de hoogte van wat de wijzigingen voor u kunnen betekenen. Dit hebben wij samengevat in een uitgebreid kennisdocument.

  Naar de download


 • Verzamelbesluit aanmerkelijk belang geactualiseerd

  maandag 06/08/2018 om 16:24 uur

  In een nieuw verzamelbesluit over de aanmerkelijk-belangregeling, heeft staatssecretaris Snel van Financiën het verzamelbesluit van 4 september 2012 geactualiseerd. Daarbij zijn enkele beleidsstandpunten nieuw, gewijzigd of verduidelijkt als gevolg van een aantal recente ontwikkelingen. In deze bijdrage gaan wij in op de gewijzigde beleidsstandpunten van de staatssecretaris.

  Lees meer


 • De oudedagsverplichting en overlijden

  vrijdag 22/06/2018 om 7:39 uur

  Tot eind 2019 bestaat de mogelijkheid om de in eigen beheer gevormde pensioenvoorziening af te kopen. Afhankelijk van de individuele situatie kan het afkopen van de pensioenvoorziening leiden tot een fiscaal voordeel. Immers, gedurende een periode van circa 3 jaar is enerzijds een belastingkorting van toepassing die elk jaar afneemt en anderzijds wordt geen 20% revisierente in rekening gebracht. Hierdoor is in geval van afkoop tijdelijk de verschuldigde belasting over de waarde van de pensioenvoorziening substantieel lager dan vóór het moment dat deze regeling werd geïntroduceerd.

  Lees meer


 • Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn aangenomen door de Tweede Kamer en het UBO-begrip

  vrijdag 30/03/2018 om 8:13 uur

  De vierde anti-witwasrichtlijn beoogt op Europees niveau de dreiging van witwassen en financieren van terrorisme verder aan te pakken. Hierbij heeft de richtlijn het doel een volledige traceerbaarheid van geldovermakingen te realiseren om dergelijk witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken.

  Lees meer


 • Special Regeerakkoord 2017

  woensdag 11/10/2017 om 17:57 uur

  Op dinsdag 10 oktober 2017 presenteerden VVD, CDA, D66 en CU hun regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Het nieuwe kabinet wil de koopkracht voor de middenklasse verbeteren, werken meer lonend maken en de arbeidszekerheid vergroten. Dat leidt tot een groot aantal voorstellen voor wijzigingen in het belastingstelsel. Wij hebben deze wijzigingen voor u samengevat in een uitgebreid kennisdocument.

  Naar de download


 • Prinsjesdagspecial 2017

  woensdag 20/09/2017 om 16:42 uur

  Tijdens Prinsjesdag 2017 heeft het demissionair kabinet het Belastingplan 2018 bij de Tweede Kamer ingediend. Hoewel de wetsvoorstellen nog niet definitief zijn, brengen wij u graag op de hoogte van wat de wijzigingen voor u kunnen betekenen. Dit hebben wij samengevat in een uitgebreid kennisdocument. Dit kennisdocument bevat informatie over alle onderwerpen die tijdens Prinsjesdag aan bod zijn gekomen en voor u relevant kunnen zijn.

  Naar de download


 • Zo zijn we getrouwd!

  donderdag 13/04/2017 om 14:32 uur

  Wetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen aangenomen.

  Het huwelijksvermogensrecht in Nederland is in relatief korte tijd meerdere keren aangepast. Ook nu staan we aan de vooravond van een volgende wijziging. In vogelvlucht behandelen we hierna het huidig huwelijksvermogensrecht, vervolgens de wijzigingen vanaf 2012, het door de Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstel dat zal leiden tot een wijziging van het basisstelsel in Nederland en tot slot de ingangsdatum en gevolgen voor bestaande huwelijken.

  Lees meer


 • Het UBO-register weer een stap dichterbij: wetsvoorstel implementatiewet gepubliceerd

  dinsdag 04/04/2017 om 14:33 uur

  In 2016 informeerden wij u over de Europese richtlijn die entiteiten verplicht om gegevens van hun uiteindelijk belanghebbenden, ook wel ultimate beneficial owners (UBO’s) geheten, centraal te registreren. Op 31 maart 2017 is het wetsvoorstel voor de implementatiewet ter consultatie gepubliceerd, waarmee het UBO-register weer een stap dichterbij komt. In dit wetsvoorstel wordt de verplichting tot het houden van een centraal register met informatie over UBO’s vormgegeven voor de Nederlandse situatie. Hieronder gaan wij in op de bijzonderheden van het (consultatie)wetsvoorstel.

  Lees meerGelieerd aan:

Lid van:

Contact

Zantboer & Partners B.V.
Postbus 8560
3009 AN Rotterdam

Bezoekadres:
Hoofdweg 54
3067 GH Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 - 421 20 40
Fax: +31 (0)10 - 421 03 50

E-mail: info@zantboer.nl

KvK: 24369370
BTW: NL813954629B01