{"image" : "https://zantboer.nl/workspace/images/18_rev_01-1434979153.jpg", "title" : "", "thumb" : "", "url" : "" }

Wetsvoorstel transparantie maatschappelijke organisaties: grote giften worden openbaar!

De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 21 december 2018 het conceptwetvoorstel “Transparantie maatschappelijke organisaties” online ter consultatie aangeboden . Maatschappelijke organisaties worden op basis van dit voorstel verplicht om ontvangen donaties van meer dan € 15.000 per jaar openbaar te maken in een donatie overzicht. Met dit conceptvoorstel wil de Minister voorkomen dat buitenlandse geldschieters invloed kunnen uitoefenen op maatschappelijke organisaties in Nederland. Daarnaast is voorgesteld dat stichtingen, die niet onder het jaarrekeningenrecht vallen, hun balans en staat van baten en lasten openbaar maken. Dit om misbruik van financieel-economische aard tegen te gaan.

Wie moet wat openbaar maken?

Maatschappelijke organisaties zijn stichtingen, verenigingen, kerkgenootschappen en vergelijkbare rechtspersonen die duurzaam activiteiten in Nederland uitoefenen. Deze maatschappelijke organisaties moeten volgens het conceptwetsvoorstel een overzicht openbaar maken van iedere donatie van meer dan € 15.000, ontvangen van een natuurlijk persoon of rechtspersoon. In het donatieoverzicht moeten de volgende gegevens worden vermeld:

a. het bedrag van de donatie;
b. de naam en woonplaats (of zetel) van de natuurlijk persoon of rechtspersoon van wie de donatie is ontvangen;
c. de datum waarop de donatie is ontvangen;
d. indien de organisatie waarvan een kerkgenootschap onderdeel is het donatieoverzicht opstelt: het kerkgenootschap dat de donatie heeft ontvangen;
e. de datum van het opstellen van het donatieoverzicht.

Het overzicht moet binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar openbaar worden gemaakt op de website van de maatschappelijke organisatie of via deponering bij de Kamer van Koophandel. Het overzicht moet zeven jaar voor inzage beschikbaar blijven.

Naast de verplichting voor maatschappelijke organisaties om een donateursoverzicht openbaar te maken, is in het conceptwetsvoorstel eveneens een verplichting opgenomen voor stichtingen tot de openbaarmaking van hun balans en staat van baten en lasten. Deze openbaarmaking gaat gelden voor stichtingen die niet onder het jaarrekeningenrecht vallen en gebeurt door deponering bij de Kamer van Koophandel. Het niet voldoen aan deze verplichtingen wordt gezien als een economisch delict.

Is een vrijstelling mogelijk?

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen bepaalde categorieën maatschappelijke organisaties, die minder kwetsbaar zijn voor onwenselijke invloeden, worden vrijgesteld van de verplichting tot openbaarmaking van het donatieoverzicht. Ook kan bepaald worden welke categorieën stichtingen kunnen worden vrijgesteld van publicatieplicht van de jaarstukken. Voor welke maatschappelijke organisaties en stichtingen dit geldt, is nog niet bekend.

Ook kan een maatschappelijke organisatie een verzoek indienen bij de Minister van Rechtsbescherming om publicatie van de naam en woonplaats van de donateur achterwege te laten, indien publicatie kan leiden tot gevaar voor de veiligheid van de donateur.

Gevolgen conceptwetsvoorstel

Het voorstel heeft ingrijpende gevolgen voor maatschappelijke organisaties en hun donateurs. Maatschappelijke organisaties worden met (nog) meer administratieve lasten opgezadeld. Gevolg van het conceptwetsvoorstel kan zijn dat donateurs vanwege privacyoverwegingen minder zullen geven. Donateurs kunnen overwegen om hun donaties zodanig te verdelen dat de jaarlijkse drempel van € 15.000 niet wordt overschreden. Hoe wordt omgegaan met periodieke schenkingen ten behoeve van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is op dit moment nog niet duidelijk.

Zoals het conceptwetsvoorstel er nu ligt gaat deze ook gelden voor ANBI’s. Op grond van de ANBI-regelgeving zijn ANBI’s op dit moment al verplicht de balans van staat en baten en lasten op hun website openbaar te maken. Mogelijk dat op grond hiervan een vrijstelling van de publicatieplicht van de jaarstukken volgt.

Verdere invulling

Het conceptwetsvoorstel is online ter consultatie aangeboden. Reacties op dit voorstel zijn mogelijk tot 22 februari 2019. Op dit moment is niet zeker of, en zo ja, per wanneer het voorstel wordt aangenomen.

Wij houden deze ontwikkelingen voor u in de gaten. Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wilt u weten wat dit concreet voor u betekent? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.


Gelieerd aan:

Lid van:

Contact

Zantboer & Partners B.V.
Postbus 8560
3009 AN Rotterdam

Bezoekadres:
Kralingseweg 241
3062 CE Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 - 421 20 40
Fax: +31 (0)10 - 421 03 50

E-mail: info@zantboer.nl

KvK: 24369370
BTW: NL813954629B01